Topkwaliteit | 100% biologisch afbreekbaar | Gratis geleverd vanaf 50 € (ex btw) | Verzending binnen 48uALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden vormen een overeenkomst op afstand, waarin de rechten en verplichtingen van TAFF BV, opererend onder het merk Hellostraw-shop, en van de Klant in verband met de verkoop van producten waarnaar wordt verwezen op de website Hellostraw-shop, worden omschreven.

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot de producten, bestelling, persoonlijke gegevens, het recht van retour, toepassing van garantie kan de Klant contact opnemen via de site Hellostraw-shop of emailadres : info@hellostraw-shop.eu.

Alle inhoud op hellostraw-shop (illustraties, teksten, etiketten, merken, handelsmerken, afbeeldingen, video's, …) is eigendom van hellostraw-shop. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van de site is verboden, tenzij Hellostraw-shop hiervoor vooraf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Hellostraw-shop geeft geen toestemming voor het maken van hyperlinks, tenzij dit vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen.

Artikel 1, Algemene bepalingen

Deze voorwaarden worden gesloten tussen TAFF BV, hierna te noemen "hellostraw-shop", en personen die via Hellostraw-shop een aankoop wensen te doen.

Klanten zijn professionele of particuliere Klanten. Een deel van de bepalingen van deze overeenkomst is uitsluitend van toepassing op professionele Klanten en visa versa op particuliere Klanten. Professionele Klanten verbinden zich ertoe om bij het plaatsen van hun bestelling hun professionele status aan te geven, waarbij Hellostraw-shop zich het recht voorbehoudt om de bestelling te annuleren in geval van niet-nakoming van deze verplichting door de professionele Klant.

Het plaatsen van een bestelling impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de Klant van de hierna vermelde algemene verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van alle andere documenten zoals leaflets, brochures, nieuwsbrieven, .., uitgegeven door Hellostraw-shop en die slechts een indicatieve waarde hebben. In dit opzicht bevestigt de validatie van de bestelling de volledige aanvaarding van deze voorwaarden door de Klant.

In ieder geval behoudt Hellostraw-shop zich het recht voor om niet in te gaan op een verzoek van de Klant dat afwijkt van zijn algemene voorwaarden.

Het feit dat Hellostraw-shop op geen enkel moment een beroep doet op een van deze voorwaarden kan niet worden opgevat als een verklaring van afstand van een later beroep op een van deze voorwaarden. Het annuleren van een clausule van deze algemene voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de algemene voorwaarden als geheel.

Artikel 2, Producten

Hellostraw-shop besteedt de grootste zorg aan het online zetten van informatie over de essentiële kenmerken van producten, met name door middel van technische beschrijvingen en foto's die de producten illustreren. De redactionele gegevens (foto's, teksten, grafieken, technische fiches, beschrijvingen) zijn voor het grootste deel afkomstig uit documentatie die Hellostraw-shop heeft ontvangen die door derden is opgesteld en die onder hun controle en met hun toestemming is gereproduceerd.

Hellostraw-shop is in dit verband verplicht om te reageren op eventuele aanvullende verzoeken om productinformatie. Hellostraw-shop kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen of fouten in de beschrijving van de kenmerken van het gekochte product, tenzij de essentiële kenmerken van het product worden aangetast.

Artikel 3, Recht van aankoop

De Klant verklaart dat hij/zij de bevoegdheid heeft om dit contract af te sluiten, d.w.z. dat hij/zij de wettelijke meerderjarigheidsleeftijd heeft bereikt en dat hij/zij niet onder curatele of voogdij staat.

De Klant zal een bestelling plaatsen in overeenstemming met de instructies die hem op de site worden gegeven. Hij verbindt zich ertoe de bestelling uit te voeren door ervoor te zorgen dat de nodige informatie volledig en nauwkeurig is. In ieder geval is de Klant verantwoordelijk voor de informatie die bij het plaatsen van de bestelling is ingevoerd. In geval van een fout in de formulering van de ontvanger (naam, adres, enz.), kan Hellostraw-shop niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de levering van de producten.

Ter herinnering, de stappen om de verkoop op de hellostraw-shop site af te ronden zijn als volgt:
1. De Klant kiest zijn producten door op "naar winkelwagen" te klikken.
2. De bestelling wordt samengevat en de Klant kan de bestelling controleren en Indien nodig corrigeren.
3. De Klant gaat verder met zijn bestelling door te klikken op "Afrekenen".
4. Na het invullen van een e-mail of een mobiele telefoonnumer en bezorgadresgegevens, klikt de klant op "Doorgaan met afrekenen" 5. De Verzendwijze is standaard, de klant klikt op "Ga naar betalen".
6. De Klant maakt keuze uit één van de betalingsmethoden. Indien betaling per creditcard, PayPal, iDeal of Bancontact geschiedt de betaling op een beveiligde site van de financiële instelling.
Na bevestiging factuuradres, valideert de klant zijn/haar aankoop door op "Bestelling Voltooien" te klikken.

De betaling van de bestelling door de Klant zal de met Hellostraw-shop gesloten overeenkomst tot verkoop op afstand definitief formaliseren en zal per e-mail aan de Klant worden bevestigd.

Artikel 4, Prijs en betaling

De verkoopprijzen van de op Hellostraw-shop genoemde producten zijn aangegeven in euro's. De verkoopprijzen van de producten die op Hellostraw-shop worden vermeld, zijn exclusief BTW, exclusief leverings-, verpakkings-, voorbereidings- en verzekeringskosten. De vaste leveringskosten worden vermeld op het moment dat de Klant de producten selecteert.

Het bedrag wordt op het einde van de online bestelling vermeld en vraagt om validatie van de Klant. De uiteindelijke factuurprijs is inclusief transport en inclusief BTW.

Hellostraw-shop behoudt zich het recht voor om de verkoopprijzen te allen tijde te wijzigen. Na het plaatsen van de bestelling mag echter geen enkele wijziging meer worden aangebracht. De prijs die van toepassing is op de bestelde producten is de prijs die op de dag van de bestelling op de website vermeld staat. Bestellingen zijn betaalbaar in euro's, volledig en contant waarbij we verschillende betalingsmethoden bieden:
- Creditcard (American Express, Carte Bleue, Mastercard en VISA).
- PayPal.
- Via iDeal.
- Via automatische incasso.

De bestelling van de Klant wordt verwerkt op de datum van ontvangst van de betaling.

Artikel 5, Beschikbaarheid van producten

De producten worden te koop aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden en leveringsmogelijkheden van de leveranciers van Hellostraw-shop. De beschikbaarheid van de producten wordt definitief gevalideerd bij ontvangst orderbevestiging e-mail aan de Klant.

In het geval dat van een onvoorziene omstandigheid dat een product of één van de bestelde producten niet beschikbaar is op moment dat de order voor levering aan de Klant wordt voorbereid, verbindt Hellostraw-shop zich ertoe om binnen 7 werkdagen na ontvangst van bestelling per e-mail contact op te nemen met de Klant om deze op de hoogte te stellen van de termijn waarbinnen ontbrekende product(en) kunnen worden geleverd.

Indien het onmogelijk is om het product te leveren, zal Hellostraw-shop een alternatief product van gelijkwaardige kwaliteit, kenmerken en prijs aanbieden of ontbrekende product(en) annuleren. In geval van annulering van de bestelling van het desbetreffende ontbrekende product(en), zal de terugbetaling binnen uiterlijk binnen 14 werkdagen plaatsvinden. Terugbetaling vindt uitsluitend plaats via een bankoverschrijving.

Artikel 6, Levering en ontvangst van de bestelling

Hellostraw-shop producten zijn beschikbaar voor online aankopen en verzonden naar België, Nederland en Luxemburg. Hellostraw-shop behoudt zich het recht voor om elke bestelling waarvan het afleveradres niet België, Nederland en Luxemburg ligt, te weigeren.

De levering vindt plaats op het door de Klant aangegeven afleveradres. Dit gebeurt bij de toegang van het aangegeven afleveradres. De Klant kan op elk moment de status van levering op de site van de logistieke partner volgen.

De levering wordt geacht te zijn verricht door hellostraw-shop op het moment dat de Klant zijn order in ontvangst heeft genomen. De levering wordt uitgevoerd door een onafhankelijk transportbedrijf. De Klant verbindt zich ertoe de aflevering bon voor de producten te ondertekenen. In geval van afwezigheid van de Klant op het moment van levering, heeft de Klant 15 werkdagen de tijd om de goederen bij de transporteur waarmee de bestelling naar de Klant werd verstuurd, af te halen. In geval van overschrijding van deze termijn, zullen de goederen naar het bedrijf dat de goederen op kosten van de Klant heeft verzonden, worden teruggestuurd. Er wordt overeengekomen dat de Klant verantwoordelijk is voor het opnieuw verzenden van de bestelling.

De leveringen worden volgens de indicatieve levertijden die op de website hellostraw-shop zijn aangegeven, uitgevoerd. De Klant ontvangt een e-mail op het moment dat levering van de order in gang is gezet. In geval van een voorzienbare vertraging van geplande levertermijn, zal Hellostraw-shop de Klant zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte brengen en ter indicatie een nieuwe levertermijn geven. In ieder geval verbindt Hellostraw-shop zich ertoe de Klant binnen een maximumtermijn van 30 werkdagen na de orderbevestiging, te leveren. Bij overschrijding van deze termijn met meer dan 7 werkdagen en behoudens overmacht heeft de Klant het recht de met Hellostraw-shop gesloten online koopovereenkomst te ontbinden. In dit geval verbindt Hellostraw-shop zich ertoe om de Klant binnen de 14 werkdagen na ontvangst van de brief per bankoverschrijving te vergoeden.

Voor professionele Klanten wordt de levertermijn bij wijze van indicatie gegeven in overeenstemming met de mogelijkheden van levering en transport door de logistieke partner van Hellostraw-shop, tenzij er tussen Hellostraw-shop en de Klant een uitdrukkelijke schriftelijke toezegging is gedaan over een vaste leverdatum. In ieder geval zal Hellostraw-shop zich inspannen om de leveringstermijn te respecteren die vermeld wordt op het moment dat de goederen door de logistieke partner geëxpedieerd worden. Bij gebreke van een dergelijke verbintenis kan de overschrijding van de termijn geen aanleiding geven tot schadevergoeding, inhouding of annulering van lopende bestellingen. Hellostraw-shop is bevoegd om geheel of gedeeltelijk te leveren. In geval van tijdelijke of permanente niet-beschikbaarheid van de bestelde producten, in het bijzonder door het falen van een leverancier, zal Hellostraw-shop de Klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen en de datum aangeven waarop de bestelling kan worden uitgevoerd.

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om bij ontvangst de staat van de verpakking en producten en het aantal producten te controleren.

In geval van reclamatie met betrekking tot eventuele beschadiging, ontbreken of late levering van een product, is de verantwoordelijkheid van de Klant om dit uitdrukkelijk, duidelijk en nauwkeurig op de aflever bon te vermelden en de vervoerder hiervan - binnen 3 werkdagen schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen.

Onverminderd de ten aanzien van de vervoerder te nemen maatregelen, dienen klachten over zichtbare gebreken of niet-conformiteit van het geleverde product binnen 3 dagen na de datum van levering of beschikbaarheid van het product schriftelijk te worden ingediend bij Hellostraw-shop. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de vastgestelde gebreken of afwijkingen te rechtvaardigen, met name door Hellostraw-shop een fotokopie van de aan de transporteur verzonden reservebrief en een fotokopie van de afleveringsbon met vermelding van de reserveringen te sturen. Hij moet het aan Hellostraw-shop overlaten om over te gaan tot het opsporen van deze gebreken. Na deze periode kan geen enkele minnelijke of juridische klacht van de professionele cliënt meer worden aanvaard.

LET OP: Indien de Klant het pakket zonder controle aanvaardt, zal het als onbeschadigd worden beschouwd en kan er later geen beroep op worden gedaan.

Hellostraw-shop kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor vertraging of niet-levering als gevolg van overmacht of de schuld van de Klant.

Artikel 7, Opzeggingstermijn voor Klanten

In overeenstemming met artikel L121-20 van de Consumentenwet, beschikt de consument over een herroepingstermijn van 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van de bestelde producten.

De Klant moet de producten, binnen de herroepingstermijn, terugsturen naar afzender, in de originele verpakking, ongebruikt en in perfecte staat, zonder enig spoor of merkteken, met alle accessoires (met inbegrip van eventuele documenten). De Klant moet het product met een kopie van de factuur ingesloten naar afzender terugsturen. De kosten voor het terugsturen van de producten zijn voor rekening van de Klant. Indien niet aan alle voorwaarden voor terugzending van de producten is voldaan, kan Hellostraw-shop terugbetaling van het volledige bedrag herzien. Indien van toepassing, een deel van de verkoopprijs kan in mindering worden gebracht indien een product of accessoire ontbreekt of verpakking beschadigd is en het noodzakelijk is om verpakking te vervangen voor wederverkoop.

Terugbetaling via bankoverschrijving wordt uitgevoerd bij gebrek aan overeenstemming met de Klant. Hellostraw-shop verplicht zich om de consument binnen 14 te vergoeden.

Hellostraw-shop behoudt zich echter het recht voor om de terugbetaling uit te stellen totdat het product is ontvangen of totdat de Klant het bewijs van verzending heeft geleverd.

Artikel 8, Verplichtingen van de opdrachtgever

Het gebruik van het product zal worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de Klant. Hellostraw-shop raadt de Klant aan het bestelde product te gebruiken in overeenstemming met de veiligheidsinstructies en aanbevelingen die op de verpakking staat vermeld. Onder deze omstandigheden is de Klant verplicht ervoor te zorgen dat het product in goede staat wordt gehouden en wordt gebruikt in overeenstemming met het beoogde doel, met name in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.

Hellostraw-shop kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebreken en aantasting van de geleverde producten als gevolg van abnormale of niet-conforme opslag-, bewarings- en gebruiksomstandigheden na de levering van deze producten.

Artikel 9, Aansprakelijkheid

De Klant moet Hellostraw-shop alle mogelijkheden bieden om dergelijke gebreken of afwijkingen te ontdekken. In geval van een defect kunnen de betreffende producten worden geretourneerd aan Hellostraw-shop. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van hellostraw-shop worden geen retourzendingen geaccepteerd, om welke reden dan ook. Producten die door de Klant als tegenstrijdig worden beschouwd, worden terugbetaald door middel van een vervanging naar keuze of via een bankoverschrijving van Hellostraw-shop. Eventuele retourkosten zijn voor rekening van Hellostraw-shop.

Wanneer hellostraw-shop aansprakelijk wordt gesteld, is het bedrag van de schade die door Hellostraw-shop wordt betaald, in ieder geval beperkt tot het bedrag van de bestelling.

Hellostraw-shop is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor enige schade aan leven, lichaam en gezondheid. Hellostraw-shop wijst elke verantwoordelijkheid van de hand door:
- Normale slijtage van haar producten
- Schade of ongelukken als gevolg van nalatigheid, gebrek aan toezicht of onderhoud of oneigenlijk gebruik.
- Schade die het gevolg is van wijzigingen, inbouw of reparaties aan het product.
- Schade als gevolg van het niet naleven van de aanbevelingen voor het gebruik van de in de productbeschrijving genoemde producten.

In geval van overmacht, onvoorziene gebeurtenis of externe oorzaak, in het bijzonder door brand, overstroming, staking, bedrijfssluiting, reisbeperking, vrijwillige schade, diefstal, wijzigingen in de regelwetgeving, het niet kunnen verkrijgen van grondstoffen, storingen in de energievoorziening, aanslagen, oorlog, terroristische daden, storingen of onderbrekingen in de elektriciteits- of telecommunicatienetwerken zal automatisch en zonder schadevergoeding worden ontheven van zijn leveringsplicht vanaf de datum waarop de gebeurtenissen zich voordoen en verbindt zich ertoe de Klant zo snel mogelijk op de hoogte te brengen dat het onmogelijk wordt gemaakt om aan haar verplichtingen te voldoen.

Hellostraw-shop is niet aansprakelijk voor tijdelijke of permanente schade aan het computersysteem van de Klant of voor verlies of schade die kan worden geleden als gevolg van de toegang tot Hellostraw-shop.

De overdracht van gegevens via het internet kan leiden tot fouten en/of het feit dat de site niet altijd beschikbaar is. Bijgevolg kan Hellostraw-shop niet verantwoordelijk worden gesteld voor de beschikbaarheid en onderbreking van de site.

Artikel 10, Service en garantie na verkoop

Voor producten die door Hellostraw-shop op de markt worden gebracht geldt de wettelijke en eventuele garantievoorwaarden fabriek. De garantie loopt vanaf de datum van ontvangst van het product door de Klant. De garantie is beperkt tot omruiling of terugbetaling. De garantie is uitgesloten in geval van normale slijtage of schade veroorzaakt door verkeerd gebruik of oneigenlijk gebruik. Hellostraw-shop kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor wijziging van garantievoorwaarden fabriek als dit om gegronde redenen geschied. Om gebruik te kunnen maken van de garantie dient de Klant een aankoopfactuur te kunnen overleggen, middels een kopie van origineel of document via zijn gebruikersaccount op Hellostraw-shop.

Artikel 11, Verwerking van gegevens en vrijheid van handelen

Hellostraw-shop verzamelt, registreert, wijzigt, gebruikt en verzendt persoonlijke gegevens van internetgebruikers ten behoeve van de uitvoering van de op de site geplaatste bestellingen, bescherming van zakelijke belangen van Hellostraw-shop, inclusief voor het behoud van bewijsmateriaal. Enkel en alleen en voor zover nodig verschaft Hellostraw-shop informatie aan zijn medewerkers en/of derden (transportbedrijf) om aan de verplichtingen van de overeenkomst tussen Klant en Hellostraw-shop te voldoen.

De Klant heeft het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van de hem betreffende gegevens. Om dit recht uit te oefenen, stuurt u eenvoudigweg een e-mail naar: contact@hellostraw-shop.eu Het gebruik van persoonlijke informatie voor andere doeleinden is alleen mogelijk met toestemming van de Klant.

Door zich te registreren op hellostraw-shop, verbindt de Klant zich ertoe om oprechte en getrouwe informatie over zichzelf te verstrekken. Het verstrekken van onjuiste informatie is in strijd met deze algemene voorwaarden en met de gebruiksvoorwaarden die op de site voorkomen.

Artikel 12, Gebruik van cookies

Voor statistische en weergave doeleinden informeert hellostraw-shop de Klant dat cookies bepaalde informatie opslaan die in het geheugen van zijn harde schijf wordt opgeslagen. Met deze cookies kan Hellostraw-shop de Klant ook het aanbod aanbieden dat het meest aangepast is aan zijn behoeften en dit in functie van de producten die hij reeds bij vorige bezoeken heeft geselecteerd. Deze cookies bevatten geen vertrouwelijke informatie over de Klant.

Artikel 13, Afvalinstructies voor verpakkingen en productafval

Volg de instructies van uw gemeente voor de behandeling van verpakkingsafval en het product na gebruik. Door deel te nemen aan de afvalsortering zal de Klant bijdragen aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en de bescherming van natuur en gezondheid.

Artikel 14, Toepasselijk recht

De partijen Hellostraw-shop en de Klant komen overeen dat de voorwaarden en de gevolgen ervan onderworpen zijn aan het Nederlandse recht. De taal van deze overeenkomst en de relatie tussen de partijen is Nederlands of Frans.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden tussen Hellostraw-shop en de Klant worden uitgevoerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlandse recht. In geval van een geschil zal de Klant eerst contact opnemen met Hellostraw-shop om een minnelijke schikking te bekomen. Indien dit niet het geval is, zal de rechtbank waar de maatschappelijke zetel van Hellostraw-shop bevoegd zijn.

Hellostraw-shop en de Klant komen overeen dat deze voorwaarden en de gevolgen daarvan behoren tot uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank in de regio waar de maatschappelijke zetel van Hellostraw-shop zich bevindt en aan welke bevoegdheid uitdrukkelijk en vooraf is toegekend, ook in geval van een garantieclaim van meerdere gedaagden. De taal van deze overeenkomst en van de professionele betrekkingen tussen de partijen is het Nederlands.